IRRC No. 888

وارد کردن تفاسیر کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن به قرن بیست و یکم

Download PDF
This article is also available in

Abstract
تفاسیر کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ دربارۀ کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو به دهۀ 1950 بازمی‌گردد و موارد مربوط به پروتکل‌های الحاقی 1977 در دهۀ 1980 نوشته شده‌اند. از زمانیکه تفاسیر اصلی منتشر شده‌اند، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها در مرحلۀ آزمایش قرار گرفته‌اند و عملِ مطابق با کاربرد و تفسیر آنها به شکل قابل توجهی توسعه یافته است. به منظور جذب این تحولات جدید، در حال حاضر پروژۀ مهم کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ برای به روزرسانی تفاسیر این شش معاهده، به خوبی در جریان است. هدف این طرح کمک به درک بهتر و احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه می‌باشد. در نهایت، این پروژه به دنبال افزایش حمایت از قربانیان در درگیری‌های مسلحانه است.

Continue reading #IRRC No. 888

More about Geneva Conventions and their Additional Protocols, Treaties and customary law, IHL treaties, International Review of the Red Cross, Generating respect for the law, Building respect for the law, Respect for IHL

More from Jean-Marie Henckaerts