IRRC No. 888

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ و تحول در دورنمای اقدامات بشردوستانه

Download PDF
This article is also available in

Abstract
بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد: «ما در سازمان ملل متحد بیشترین احترام را برای فعالیت‌های کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ قائل هستیم. زندگی شخصی من اگر چه مستقیماً ارتباطی با کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ نداشته، اما به نحو قابل توجهی از روح حاکم بر فعالیت‌های صلیب سرخ تأثیر پذیرفته است. من در جمهوری کره بزرگ شدم که در جنگ آسیب زیادی دیده بود، و در خلال این دوران از کمک‌های نجات‌بخش بین‌المللی نیروهای «آبی‌پوش» ملل متحد، و زنان و مردانی که تحت نماد مشهور و قرمز رنگ نهضت صلیب سرخ فعالیت می‌کردند، بهره‌مند شدم. مخارج نخستین سفر خارجی من به عنوان یک دانش‌آموز دبیرستانی، توسط صلیب سرخ تأمین می‌شد و این سفر باعث شد که دیدگاه‌های من دربارۀ جهان و جایگاهی که در آن دارم متحول گردد. من به شدت تحت تأثیر تعابیر همبستگی جهانی قرار گرفتم، و نهایتاً تصمیم گرفتم که فعالیت حرفه‌ای خود را در حوزۀ خدمات عمومی بین‌المللی دنبال کنم. امروز کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در یک‌صد و پنجاهمین سالگرد فعالیت خود، نه تنها به واسطۀ این فعالیت دیرپا و طولانی، بلکه به دلیل موارد متعدد دیگر نیز شایان تحسین و توجه است.»

Continue reading #IRRC No. 888