IRRC No. 862

همکاری میان کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ

Download PDF
This article is also available in

Abstract
این مقاله در نظر دارد پس از ارائۀ توضیحاتی در خصوص کارکردهای معمول کمیسیون‌های آشتی و حقیقت‌یاب، به بررسی امکان همکاری میان کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ و انواع مختلف کمیسیون‌ها و محدودیت‌های موجود در این زمینه بپردازد.

Continue reading #IRRC No. 862

More about International Review of the Red Cross, Law and policy platform