IRRC No. 888

مراقبت بشردوستانه و امور کوچک در فضاهای غیرانسانی شده

Download PDF
This article is also available in

Abstract
این‌ها یادداشت‌های مختصری در مورد امور بسیار کوچک هستند. امور کوچک، مثل یک فنجان قهوه، عکس گل‌ها، حیوانات و مناظر طبیعی یا چند قطره عطر. در حقیقیت امور بسیار کوچک، تا حدی مضحک که به ندرت شایستگی این را پیدا می‌کنند که در گزارش‌ها، حساب‌ها و مقاله‌های رسانه‌ها در باب اقدام بشردوستانه در مناطق ظاهر شوند. اگرچه گاهی امور چنین کوچک نمایان‌کننده بخش اصلی و شاید معنادارترین بخش از فعالیت کارمندان کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در میان مخاصمات مسلحانه و خشونت هستند.

Continue reading #IRRC No. 888