IRRC No. 888

مصاحبه با پیتر مائورر، رئیس کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ

Download PDF
This article is also available in

پیتر مائورر در رشتۀ تاریخ و حقوق بین‌الملل در شهر برن تحصیل کرده و در همان جا موفق به اخذ مدرک دکترا شده است. وی در سال 1987 وارد خدمات دیپلماتیک سوئیس شد و از آن پس موفق به تصدی مناصب مختلفی در برن، پرتوریا و نیویورک گشت. در سال 2000 او به عنوان سفیر و رئیس بخش امنیت انسانی در ادارۀ سیاسی سوئیس شعبۀ امور خارجه در برن منصوب شد و در سال 2004 سفیر و نمایندۀ دائمی سوئیس در سازمان ملل متحد در نیویورک گشت. آقای مائورر در ژانویه 2010 به عنوان وزیر کشور در امور خارجه در شهر برن منصوب شد، ایشان پس از جکوب کلنبرگر در 1 ژوئیه 2012 به ریاست کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ نائل گشت. در این مصاحبه، آقای مائورر تاریخ غنی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ را بازگو خواهد کرد، درک خویش از تکامل تدریجی این سازمان را بیان کرده و دیدگاه خود را نسبت به چالش‌های پیش روی بخش بشردوستانه به ویژه کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ مطرح می‌کند.

Continue reading #IRRC No. 888

More from Peter Maurer