IRRC No. 888

پزشکان بدون مرز و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ: مسائل اصولی

Download PDF
This article is also available in

Abstract
تفاوت‌ها و شباهت‌های کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز چیست؟ این پرسش را سردبیر همین نشریه مطرح کرد اما غیر از آن نیز به صورت منظم در پزشکان بدون مرز مورد بحث قرار گرفته و ممکن است ذهن اعضای صلیب سرخ نیز در این خصوص درگیر شده باشد. از آنجایی که از اوایل دهه 90 این دو سازمان به ویژه در شهرهای جنگ‌زده به صورت تنگاتنگی با یکدیگر کار کرده‌اند، این پرسش بیشتر مطرح می‌شود. مدیریت مرکزی دو سازمان به صورت منظم با یکدیگر دیدار می‌کنند؛ امروزه اعضایشان به یک زبان صحبت می‌کنند، و به ویژه در مورد رابطه مناسب میان غیرنظامیان و موسسات بشردوستانه و ارتش، بر سر خطوط قرمز با یکدیگر توافق دارند. به صورت خلاصه، به نظر می‌رسد ماموریت «دونانتی» آن‌ها- که برای یکی ذاتی و برای دیگری اکتسابی است- را با یکدیگر به جایی می‌رساند که نیازی به صحبت در مورد تفاوت یا تفاوت‌های میانشان نیست، چرا که مساله اصلی وجه اشتراکشان است. این چیزی است که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود.

Continue reading #IRRC No. 888