IRRC No. 888

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، 150 سال اقدام بشردوستانه

10 articles

IRRC No. 888 کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، 150 سال اقدام بشردوستانه

10 articles

در سال 2013، صد و پنجاهمین سالگرد کمیته بین‌المللی صلیب سرخ فرصتی را برای تأمل در 150 سال اقدامات بشردوستانه و چالش های فعلی فراهم می‌کند. مجله بین‌المللی صلیب سرخ از طریق یک شماره ویژه‌ با مشارکت شخصیت‌های کلیدی که دیدگاه خود در مورد این سازمان را به اشتراک می گذارند، در این فرآیند شرکت کرد. مجموعه‌ای از مقالات، تاریخچه اقدامات بشردوستانه و همچنین چالش‌های قانونی و عملیاتی فعلی را مورد بررسی قرار می‌دهند.

 

Table of contents

article IRRC No. 888

سرمقاله: در طلب بشریت،150 سال اقدام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه

article IRRC No. 888

مشاهدات عینی یک زندانی گوانتانامو

article IRRC No. 888

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ و تحول در دورنمای اقدامات بشردوستانه

article IRRC No. 888

تولد یک ایده: تأسیس کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ و نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر: از سولفِرینو تا نخستین کنوانسیون ژنو

article IRRC No. 888

رابطه تکمیلی میان کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد و حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر، 1968-1984

article IRRC No. 888

سیاست اشغال‌گری اسرائیل: چالش‌های پیش روی حقوق بین‌الملل بشردوستانه

article IRRC No. 888

پزشکان بدون مرز و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ: مسائل اصولی

article IRRC No. 888

مراقبت بشردوستانه و امور کوچک در فضاهای غیرانسانی شده

article IRRC No. 888

وارد کردن تفاسیر کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن به قرن بیست و یکم

article IRRC No. 888

مصاحبه با پیتر مائورر، رئیس کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ