IRRC No. 885

توسل به زور در زمان اشغال: اعمال قانون و هدایت مخاصمات

Download PDF
This article is also available in

Abstract
این مقاله قواعد حاکم بر حفظ نظم و امنیت عمومی در زمان اشغال خصمانه را بررسی می‌کند. با توجه به امکان خشونت گسترده در مخاصمۀ مسلحانۀ بین‌المللی، مانند آنچه در سال 2004 - 2003 در عراق رخ داد، دخالت نیروهای نظامی و پلیس در فعالیت‌های مرتبط و هم‌پوشان آنها امری اجتناب ناپذیر است. هنجارهای حقوق بشری حاکم بر اجرای قوانین، مانند حق حیات، در حقوق بشردوستانه نیز وجود دارند، و طبق این شاخۀ حقوق اجازۀ اِعمال قواعد مربوط به اعمال قانون و نیز هدایت مخاصمات را می‌دهند. این امر منجر به اِعمال همزمان این قواعد از طریق حقوق بشردوستانه و حقوق بشر می‌شود، که در نهایت حمایت از ساکنان سرزمین اشغالی را افزایش می‌دهد.

Continue reading #IRRC No. 885