IRRC No. 885

حقوق اشغال نظامی در دیوان عالی اسراییل

Download PDF
This article is also available in

Abstract
از زمان جنگ 1967 که در طی آن اسراییل کرانۀ باختری رود اردن و نوار غزه را اشغال نمود، دیوان عالی اسراییل به هزاران دادخواست در ارتباط با اقدامات مقامات نظامی و دیگر مقامات در سرزمینهای اشغالی رسیدگی نموده است. این مقاله، تأثیر رویۀ قضایی این دیوان را بر حقوق اشغال نظامی بررسی می‌نماید. پس از بررسی مسئلۀ صلاحیت و قواعد ماهوی حاکم، این مقاله تفسیر دیوان از مسائلی نظیر نیازهای نظامی، رفاه مردم محلی، تغییرات قوانین محلی و استفاده از منابع را مورد بحث قرار می‌دهد. هم چنین رویکرد دیوان به ماهیت بلند مدت اشغال و وجود شهرک‌های یهودی، شهرک‌نشین‌ها و رفت‌و‌آمدکنندگان در سرزمین‌های اشغالی بررسی می‌شود. معرفی معیار سه گانه اصل تناسب در ارزیابی ضرورت‌های نظامی و همچنین درگیری‌ها در سرزمین‌های اشغالی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در بخش نهایی، دربارۀ تأثیر رویۀ دیوان بر حقوق اشغال نظامی نتیجه گیری‌هایی مطرح می‌شود.

Continue reading #IRRC No. 885