IRRC No. 887

اصول راهنمای ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر و مناطق متأثر از مخاصمه: تعهدات دولت و مسئولیت‌های شرکت

Download PDF
This article is also available in

Abstract
اصول راهنمای ملل متحد راجع به تجارت و حقوق بشر راهنمای موثقی برای دولت‌ها و شرکت‌ها است تا دریابند چگونه می‌توان از آسیب‌های حقوق بشری مرتبط با تجارت، به ویژه در مناطق متأثر از مخاصمه جلوگیری کرد یا چگونه باید به آنها توجه کرد. دولت‌ها باید یک سری گزینه‌های سیاستی و تنظیمی بدیع‌تری را برای چنین موقعیت‌هایی در نظر بگیرند، خواه سروکار آنها با شرکت‌های همکاری کننده یا شرکت‌هایی که همکاری نمی‌کنند، باشد. شرکت‌ها باید قادر باشند بدانند و نشان دهند که می‌توانند با یکپارچکی و تمامیت عمل کنند و از دخیل شدن در سوء استفاده‌های فاحش حقوق بشری اجتناب کنند و اینکه فرآیندهای ارزیابی و کاهش خطر و جبران خسارت با توجه کامل به ریسک‌های احتمالی برای کلیه اشخاصی باشد که تحت تأثیر این ریسک‌ها قرار دارند و نه صرفاً ریسک‌هایی که متوجه شرکت آنهاست.

Continue reading #IRRC No. 887

More about IHL and human rights, United Nations