IRRC No. 887

خطرپذیری مسئولانه در کشورهای تحت تاثیر مخاصمه: نیاز به جد و جهد کافی و اهمیت رویکردهای جمعی

Download PDF
This article is also available in

Abstract
این مقاله برخی چالش‌های پیش روی شرکت‌هایی را که در حوزۀ تحت تاثیر مخاصمه فعالیت دارند و در صدد تبعیت از اصول داوطلبانه امنیت و حقوق بشر و اصول راهنمای ملل متحد در تجارت و حقوق بشر هستند مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسندگان این مقاله استدلال می‌نمایند که احترام جمعی به حقوق بشر برای اصلاح یا جبران عملکرد ناموفق یک دولت کافی نخواهد بود و معتقدند اعمال فشار یا نفوذی که شرکت‌های خصوصی بر نیروهای امنیتی و دولت‌های میزبان وارد می‌کنند، علی‌الخصوص در وضعیت‌های بحرانی، می‌تواند محدود شود. بنابراین لازم است رویکردی گروهی در خصوص خطرهای حقوق بشری در کشورهای درگیر در مخاصمه اتخاذ شود و این رویکرد باید بر اصلاح بخش امنیت عمومی و حکمرانی مطلوب و به همان نحو بر تلاش جمعی کافی تمرکز نماید.

Continue reading #IRRC No. 887