IRRC No. 887

اهمیت درگیر شدن ذینفعان در مسئولیت شرکت‌ها جهت حمایت از حقوق بشر

Download PDF
This article is also available in

Abstract
در طول چهل سال گذشته، انتظار از شرکت‌ها مبنی بر این که به عنوان شهروندان مسئول فعالیت کنند، دائماً رو به افزایش بوده است. امروزه شرکت‌ها امکانات مختلفی برای این منظور دارند، و با توسعۀ استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌هایی از قبیل مسئولیت شرکت‌ها نسبت به حمایت از حقوق بشر، به سطوح جدیدی از پاسخگویی دست یافته‌ایم. با لحاظ این پیشینه، مقالۀ حاضر سعی کرده تا دربارۀ مهمترین ابزارهای راهنمای موجود در این حوزه، و نحوۀ ارتقای صلح و ثبات در مناطق بحران‌زده و پرخطر، یک بررسی کلی انجام دهد. این مقاله استدلال می‌کند که جذب مشارکت مداوم گروه‌های ذینفع، یک عامل اساسی برای موفقیت در ایفای مسئولیت حمایت از حقوق بشر بوده، و این مشارکت، به ویژه برای مواردی که فعالیت در کشورهای بحران‌زده مورد نظر است، باید بخش لاینفکی از راهبرد شرکت‌ها باشد.

Continue reading #IRRC No. 887