IRRC No. 862

کمیسیون حقیقت‌‌یاب و آشتی

7 articles

IRRC No. 862 کمیسیون حقیقت‌‌یاب و آشتی

7 articles

تعقیب کیفری، مخالف استراتژی‌های مصالحه و آشتی تلقی می‌شد، اما مسئله "عدالت در مقابل صلح" در حال حاضر، این بحث و جدل را تسهیل می‌کند. آشتی به طور فزاینده‌ای به مانند یک چتر، فرآیند کلی که شامل جستجو برای حقیقت، عدالت و عفو و بخشش می‌شود را در بر می‌گیرد. این شماره بر مشکلات مطرح شده در کمیسیون‌های حقیقت یاب و آشتی تمرکز نموده و مروری بر کمیسیون‌های تشکیل شده و موفقیت‌ها و شکست‌های آن‌ها دارد.

Table of contents

article IRRC No. 862

حق بر حقیقت در حقوق بین‌الملل: واقعیت یا افسانه

article IRRC No. 862

گذشته و عدالت انتقالی: صلح سازی از طریق مسئولیت‌پذیری

article IRRC No. 862

مفقودین و عدالت انتقالی: حق آگاهی و مبارزه با بی‌کیفری

article IRRC No. 862

همکاری میان کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ

article IRRC No. 862

اصل صلاحیت جهانی و تکمیلی: چگونه این دو اصل با یکدیگر پیوند می‌خورند؟

article IRRC No. 857

پژوهشی بر حقوق بین‌المللی بشردوستانۀ عرفی: آشنایی و رعایت قواعد حقوق درگیری های مسلحانه

article IRRC No. 861

رابطه میان حقوق بین‌الملل بشردوستانه و دیوان‌های بین‌المللی کیفری