IRRC No. 862

اصل صلاحیت جهانی و تکمیلی: چگونه این دو اصل با یکدیگر پیوند می‌خورند؟

Download PDF
This article is also available in

Abstract
این مقاله، ارتباط میان اصول صلاحیت جهانی و تکمیلی و مشکلات ناظر بر اجرای آن را مورد توجه قرار می‌دهد. اگرچه این دو اصل شناخته شده‌اند، اما هنوز برخی موانع – حقوقی و غیر حقوقی – در جهت اجرای بهتر و مناسب‌تر آن دو وجود دارند. به علاوه، صلاحیت جهانی و تکمیلی که همواره با محدودیت‌های بین‌المللی و داخلی مواجه است، غالباً در شرایط سخت سیاسی باید اعمال شوند. شمار این موانع تا اندازه‌ای است که دو اصل مذکور را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند. این مقاله در پی اثبات آن است که اصل صلاحیت تکمیلی، بیانگر یک بعد از اصل صلاحیت جهانی بوده و برای تاثیر و اجرای بیشتر باید به پذیرش عمومی تکیه کند. در نتیجه، مقالۀ حاضر به کنکاش در نظراتی که برای نیل به این هدف باید توسعه یابند می‌پردازد.

Continue reading #IRRC No. 862

More about International Review of the Red Cross, Law and policy platform