IRRC No. 862

مفقودین و عدالت انتقالی: حق آگاهی و مبارزه با بی‌کیفری

Download PDF
This article is also available in

Abstract
هر فرد یا نهادی که به موضوع افراد گمشده می‌پردازد به طریقی بر فرآیند عدالت انتقالی تاثیر گذاشته و متقابلاً از آن تاثیر می‌پذیرد، تنها در صورتی که امکان تبادل اطلاعات جمع‌آوری شدۀ مربوطه وجود داشته باشد. مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که دادگاه‌های بین‌المللی در عرصۀ ملی که محل اجرای ساز و کارهای عدالت انتقالی می‌باشد، دخالت می‌کنند. نویسندگان شیوه‌های را مدنظر دارند که در آن‌ها ساز و کارهای عدالت انتقالی امکان حمایت از حق خانواده‌ها نسبت به آگاهی از سرنوشت بستگانشان و چگونگی عملکرد لازم برای برقرای آشتی میان حل مسئلۀ افراد گمشده و مبارزۀ کارآمد با بی‌کیفری را دارد.

Continue reading #IRRC No. 862

More about International Review of the Red Cross