IRRC No. 886

ثبت نقض‌های حقوق بشردوستانه از فضای ماورای جو: رویکرد انتقادی نسبت به تحلیل‌های زمینی از تصاویر ماهواره‌ای در جریان مخاصمات مسلحانه در غزه (2009)، گرجستان (2008)، سریلانکا (2009)

Download PDF
This article is also available in

Abstract
از زمان پرتاب اولین حسگر (گیرنده) ماهواره‌ای تجاری با وضوح بسیار بالا به فضا در سال 1999، دانش بشر و در پی آن کاربرد فناوری فضایی به منظور شناسایی از راه دور نقض‌های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه افزایش یافت. همانگونه که در جریان سه مخاصمۀ مسلحانه غزه، گرجستان و سریلانکا دیده شد، تحلیل تصاویر ماهواره‌ای قادر بود که مدارک و دلایلی کافی را مبنی بر وجود نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه در اختیار ماموران تحقیق قرار دهد. همچنین محدودیت‌های مهمی در مسیر تحلیل این تصاویر وجود دارد؛ از جمله مشکلات فنی، تحلیلی و سیاسی مهمی که مجامع حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در مسیر تحلیل‌های مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در آینده با آن‌ها مواجه خواهند بود.

Continue reading #IRRC No. 886